Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov s odberateľmi. Všetky
ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne
uvedené inak.

1. Definícia pojmov  
Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách
nasledovné výrazy tento význam:  
1.1 ”dodávateľ” ‐ znamená spoločnosť REGAL‐R s.r.o., Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky  
1.2 ”odberateľ” ‐ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou, a to predovšetkým vystavením objednávky v písomnej a ústnej forme, podpisom kúpnej, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy  
1.3 ”produkt” ‐ znamená všetok tovar a služby, ktorý dodávateľ predáva.

2. Objednávka produktu  
2.1 Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:  
e‐mailom na adrese orgeco@orgeco.sk
poštou na adrese: REGAL‐R s.r.o., Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky
na tel. čísle: 00421 (0)35 6 429 054
objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: kontaktnú osobu, telefónne číslo, miesto prevzatia, popis objednaného produktu podľa aktuálneho cenníka a počty kusov  
2.2 Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.  
2.3 V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 70% kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť.  
2.4 Pri objednávkach starších ako 30 dní je potrebné znovu potvrdiť ich platnosť, v opačnom prípade to môže mať za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

3. Odber a dodávka produktu  
3.1 Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom.  
Odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť dodávky.  Pri použití prepravnej služby sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravnej službe. Produkt je zabalený a zabezpečený. Zákazník je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie nebudú dodávateľom akceptované.  
3.2 Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi umožní s ním fyzicky disponovať(bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo produktu počas prepravy).  
3.3 Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 10 dní od písomnej, mailovej alebo telefonickej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať produkt inému subjektu, alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

4. Ceny a zľavy  
4.1 Zoznam produktu i s predajnými cenami je obsiahnutý v základnom cenníku dodávateľa. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu v sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa. Všetky ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH.  
4.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka, s čím odberateľa vopred oboznámi.  
4.3 Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo Všeobecných obchod. podmienkach a iných zmluvách.

5. Spôsob platby  
5.1 Platba sa vykonáva na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom v hotovosti.  
5.2 Platby sa vykonávajú v Eurách platbou pri odbere tovaru. 

6. Vlastníctvo produktu a riziká  
6.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa.
6.2 Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na odberateľa momentom dodania výrobku a služieb odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.  
6.3 Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt a služby v držbe má odberateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečnosť a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt dodávateľa.  

7. Záručné lehoty a reklamačný poriadok  
7.1 Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.  
7.2 Závady musia byť vytknuté písomne, alebo e‐mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto závady, stráca nároky z týchto závad.  
7.3 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  
7.4 V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
7.5 Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nežiaduceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

8. Záverečné ustanovenia  
8.1 V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť obchodných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.  
8.2 Dodávateľ má vyhradené právo tieto Podmienky zmeniť, o čom odberateľa vopred oboznámi.  
8.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
8.4 Prípadné súdne spory sa budú konať v mieste sídla dodávateľa.